امتیاز دادن


آبیاری درختان گردو، نقش زیادی در کیفیت و رنگ میوه دارد،

بنابرین آب لازم برای رشد گردو در مراحل مختلف رشد و نمو، باید در اختیار گیاه قرار گیرد.

حساس ترین مرحله نیاز آبی گردو، زمان تشکیل میوه تا پر شدن مغز میوه است.

پس از این مرحله درخت گردو نسبت به تنش آبی، حساسیت کمتری نشان داده و آسیب کمتری به آن وارد می شود.

تنش آبی در درختان گردو باعث:

زیاد شدن خسارت آفتاب سوختگی، کم شدن وزن میوه، چروکیدگی و سیاه شدن مغز و پایین آمدن مقدار پروتئین، چربی و کربوهیدرات مغز خواهد شد.

کم آبی در شهریور ماه که نزدیک به زمان برداشت گردو است،

باعث کم شدن ماده خشک مغز، پایین آمدن کیفیت، چروکیدگی و سیاه شدن مغز گردو می شود.مأخذ:

مدیریت افزایش کیفیت گردو؛ بابک مدنی، سید اصغر موسوی، حسین مرادی

 

تهیه و تنظیم : سپیده محبّ علی 

اشتراک این خبر در :