امتیاز دادن

“….آری تنها گناه من و گناه بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین امپراتوری های جهان را از این مملکت برچیده ام و پنجه در پنجه مخوف ترین سازمانهای استعماری و جاسوسی و بین المللی در افکندم ….”
این فرازی از سخنان مردی بود که برای کوتاه کردن دست بیگانگان رهبر ملی ایران شد و همان کرد که گفت و همان شد که میدانیم.
سه سال زندان و تبعید تا آخر عمر .
و امروز متاسفانه عده ای با عناد گذشتگان خود، راه و خانه و تبعیدگاه و مزار دکتر محمد مصدق این رهبر ملی را در احمدآباد به روی مردم بسته اند
روز ملی شدن صنعت نفت ایران مبارک باد.

اشتراک این خبر در :