ساختار شهری

ساختار شهری

شهرداری

تاریخ ۶۰ ساله شهرداری

 

در تاریخ ۱۳۳۳/۰۴/۰۱ آقای محمد مخبر ( بخشدار ) طبق تصویبنامه انجمن شهر سمت سرپرست شهرداری انتخاب و در اواخر سال ۱۳۳۳ آقای مخبر منتقل و آقای سید اسماعیل میرفخرایی بسمت بخشدار و سرپرست شهرداری منصوب گردید .

در تاریخ ۱۳۳۴/۱۰/۰۲ آقای اصغر پشند بسمت بخشدار منصوب طبق تصویب انجمن شهر سرپرستی شهرداری را عهده دار گردید .

در سال۱۳۳۵آقای محمد رضایی طبق تصویبنامه انجمن شهر بسمت شهردار منصوب و شهرداری تحویل گردید و در تاریخ ۱۳۳۵/۱۱/۰۹ طبق تصویب انجمن شهر از کار برکنار و در سمت کارهای عمرانی منصوب گردید و در همان تاریخ طبق تصویب انجمن شهر سرپرستی شهرداری را به آقای مصطفی شوخی بیگی حسابدار واگذار و تحویل و تحول انجام گرفته است .

در تاریخ ۱۳۳۶/۰۱/۲۷ آقای ابوالقاسم قائم مقامی رئیس ثبت از طرف انجمن شهر موقتا سرپرست شهرداری گردید .

درسال۱۳۳۶  طبق تصویبنامه انجمن شهر آقای یدا… صمیمی بسمت شهردار منصوب و تا تاریخ ۱۳۳۶/۱۲/۱۸ انجام وظیفه نمودن و طبقه حکم شماره ۶۶۴۹۱/۳-۲۰/۱۲/۱۳۳۶ وزارت محترم کشور از کار برکنار و مجددا شهرداری به آقای مصطفی شوخی بیگی تحویل گردید .

در اوایل سال ۱۳۳۷- آقای سید اسماعیل میرفخرایی بسمت کفیل شهرداری منصوب و اول تیرماه ۱۳۳۷ آقای میرفخرایی بازنشسته شدند و در تاریخ ۱۳۳۷/۰۷/۲۴ طبق ماده ۵۳ قانون شهرداریها به آقای مصطفی شوخی بیگی عوض مقدم تحویل داده شد .

در سال ۱۳۳۷ تفرش تبدیل به شهرستان گردید و آقای احمدی اولین فرماندار تفرش از طرف وزارت محترم کشور منصوب و به تفرش وارد شدند و پس از مدتی کوتاهی فرماندار آقای احمدی منتقل و آقای حسام الدین قهاری بسمت فرماندار تفرش منصوب و سمت سرپرستی شهرداری را عهده دار گردید و بعد از مدتی انتقال یافته .

در سال ۱۳۳۸ -آقای اخوند زاده بسمت فرماندار و سرپرست شهرداری منصوب شدند .

در سال ۱۳۴۰- آقای تاج بخش موقتا سرپرست شهرداری را عهده دار شدند. در اواسط سال ۱۳۴۰ از طرف انجمن شهر آقای سید تقی سخنی بسمت شهردار تفرش منصوب گردید .

در تاریخ ۱۳۴۱/۱۲/۱۱- آقای سخنی از کار برکنار طبق تصویب انجمن شهر آقای مصطفی شوخی بیگی بسمت سرپرست شهرداری منصوب گردید تا سال ۱۳۴۲ ادامه داشته

سال ۱۳۴۲ – آقای  محمد آقا رضایی

سال ۱۳۴۳- آقایکبیری

سال ۱۳۴۴- آقای ثابت

سال ۴۶-۱۳۴۵ –آقای صادقی

سال ۱۳۴۷- آقای مینوئی

سال ۱۳۴۸ نیمه اول سال آقای زارع طبیبی و نیمه دوم سال آقای عزیز اله شایان

سال ۱۳۵۱- آقای محمد علی گلدوست و آقایپرویز محمدی

از نیمه دوم سال ۱۳۵۲و۱۳۵۳و۱۳۵۴ = آقایمحمد روحانی

سال ۱۳۵۵ – آقای شایان

سال ۱۳۵۶- آقایجهانگیر خدایار

سال ۱۳۵۷-آقای غلامحسین قربانی

سال ۱۳۵۸- آقای مسعود شاکریان

سال ۱۳۶۰ –آقای مصطفی محبعلی

۱۳۶۳- آقای احمد میرزایی طی ابلاغیه شماره ۳۰۰/۳۵۰۳/۵۵-۲۵/۰۶/۱۳۶۳ از تاریخ ۱۳۶۳/۰۷/۰۱ به سمت شهردار تفرش منصوب شد .

سال ۱۳۶۷-آقای حبیب فیروزی طی ابلاغیه شماره ۳۰۷۹۹/ش/۱۵۸۰/۸۰/۵۵ از تاریخ ۱۳۶۷/۰۷/۱۵ به سمت شهردار تفرش منصوب شد .

سال ۱۳۷۲- آقای رسول گرگیج طی ابلاغیه شماره ۱۱۹۹۹-۲۲/۹/۱۳۷۲ از تاریخ ۱۳۷۲/۰۹/۲۴ به سمت شهردار منصوب شد.

سال ۱۳۷۴ – آقای یعقوب فرجی از سال ۱۳۷۵ به سمت شهردار تفرش منصوب گردید .

سال۱۳۷۶ –  آقای سید اسد اله علمداری طی ابلاغیه شماره ۴۹۱۹۱-۷/۱۱/۱۳۷۶ ازتاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۸ به سمت شهردار منصوب شد .

سال ۱۳۷۸ – آقای سید مصطفی میرعزیزی طی ابلاغیه شماره ۵۸۲۸/۱-۲۱/۰۲/۱۳۷۸ از تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۵ به سمت سرپرست شهرداری تفرش منصوب گردید .

سال ۱۳۸۱- آقای سید احمد حیدری طی ابلاغیه شماره ۴۴۳۴۶/۱-۲/۱۰/۱۳۸۱ از تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۲ به سمت شهردار تفرش منصوب گردیده است .

سال ۱۳۸۶- آقای حسین نوروزی طی ابلاغیه شماره ۱۱۵۷۸ مورخه ۱۳۸۶/۰۲/۱۵ سرپرست شهرداری تفرش منصوب گردیده است .

سال ۱۳۸۶- آقای محمد حسن افشاری طی ابلاغیه شماره ۱۷۰۵۰-۳۰/۰۲/۸۶                   از تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۰ به سمت شهردار تفرش منصوب گردیده است .

سال ۱۳۹۰- آقای حسین نوروزی طی ابلاغیه شماره ۴۶۸۸۹۰/۱/۸۹ مورخه ۱۳۹۰/۰۶/۱۲  بسرپرست شهرداری تفرش  ( بمدت یکسال ) منصوب گردیده است .

سال ۱۳۹۱ – آقای مجید لطفعلیان طی ابلاغیه شماره ۴۴۴۴۴/۱/۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۸ بعنوان شهردار تفرش بمدت یکسال منصوب گردیده است .

سال ۱۳۹۲ – آقای میثم صابری از مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ با تصمیم اعضای شورای شهر به عنوان سرپرست شهرداری منصوب گردید.

 

اسامی اعضاء انجمن شهر در اولین سال تاسیس شهرداری در سال ۱۳۳۳

مصطفی شوخی بیگی – علی ساعدمنش – علی اکبر قاسمی – محمد غفاری – رضا احمدی

اسامی اعضاء  اولین دوره شورای اسلامی شهر تفرش در سال ۱۳۸۷

قدرت اله شاه علی – مرتضی محبعلی – علی حیدری – ید اله عسگری – عبدالناصر ذوالفقاری

اسامی اعضاء دومین دوره شورای اسلامی شهر تفرش در سال ۱۳۸۲

قدرت اله شاه علی – اسد اله کاووسی – علی شاهوردی – ابراهیم بیاتی – هما محبعلی

اسامی اعضاء سومین دوره شورای اسلامی شهر تفرش در سال ۱۳۸۶

اردلان زیلابی – ولی پور – میرفخرایی – مشهدی تفرشی – عبداله زینعلی

اسامی اعضاء چهارمین دوره شورای اسلامی شهرتفرش درسال ۱۳۹۲

قدرت اله شاه علی – عبدالناصر ذوالفقاری – حبیب عسگری – علی حیدری – علی لطفی

   مراکز درمانی

بیمارستان والفجر:

بیمارستان تفرش در سال۱۳۵۴  احداث شد و  در طی سالیان بخشهای اطفال، زنان و زایمان، داخلی ایجاد و در سالهای ۱۳۷۶ الی ۱۳۷۸ بخش سی سی یو و بخش دیالیز افتتاح گردید و بعد از آن واحدهای آندوسکوپی، سونوگرافی، فیزیوتراپی، اکوکاردیوگرافی شروع به کار کردند.

در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مجدداً تجهیزات بیمارستان بخصوص تجهیزات هتلینگ توسط خیرین محترم نوسازی گردید و تجهیزاتی مانند دستگاههای اکو رنگی، رادیولوژی پرتابل، دستگاههای بیهوشی، مانیتورهای سی سی یو خریداری و نصب گردید.

آدرس: میدان مطهری-خیابان شهید فیاض بخش-بیمارستان والفجر

     شماره تماس: ۳۶۲۲۲۰۵۷- ۳۶۲۲۵۴۴۴

 

شهرستان تفرش دارای مراکز بهداشتی ودرمانی شهری به شرح ذیل می باشد:

-مرکز بهداشتی درمانی شهری۲۲ بهمن:

آدرس : تفرش-خ آیت ا… سعیدی

این مرکز شامل ۴ خانه بهداشت ( کهک-فرک-خانک-ابره در ) ودارای جمعیت حدود ۱۱۵۱۳ نفر می باشد . که با ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی ، مامایی،آزمایشگاه ، دندانپزشکی و مشاوره تغذیه ویزه کودکان زیر ۶ سال و زنان باردار جمعیت خود را تحت پوشش قرار داده است.

 

مرکز بهداشتی درمانی شهری۷ تیر:

 

این مرکز شامل ۶ خانه بهداشت (بازرجان-عزالدین-زرجین-طراران-نقوسان-قزلجه) ودارای جمعیت حدود ۱۰۲۷۰ نفر میباشد.که با ارائه خدمات پزشکی ،مامایی و بهداشتی جمعیت خود را تحت پوشش قرار داده است.

آدرس :تفرش-طرخوران – جنب اداره پست

 

 

پارک و فضای سبز

در ابتدای ورودی شهر تفرش پارکی وجود دارد که از جانب اهالی تفرش به دلیل ساختمان کافی شاپی به شکل قوری و استکان نعلبکی به پارک قوری موسوم است که درسال ۱۳۸۸ به دستور امام جمعه وقت تفرش و علی‌رغم مخالفت شدید «عبداله زینلی» رئیس شورای اسلامی شهر تفرش تخریب و به جای آن مقبره شهدای گمنام جنگ ایران عراق ساخته شد.

مقبره شهدای گمنام در پارک قوری

امکانات ورزشی

اداره ورزش و جوانان تفرش گفت: بر اساس آمار بیمه ورزشکاران در ۶ ماهه اول امسال، ۵۶۲ ورزشکار سازمان یافته در تفرش فعالیت می کنند.

وی با اشاره به کسب رتبه توسط ورزشکاران تفرشی در مسابقات ورزشی استانی در یک ساله اخیر، اظهار کرد: کسب ۴ مقام استانی در مقاطع سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان در رشته کاراته، کسب ۱۲ رتبه دومی و سومی استان در رشته کشتی آزاد در مقاطع نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، کسب ۲ رتبه دومی در بخش آقایان و ۲ رتبه دوم و سومی در بخش بانوان در رشته پینگ پنگ، کسب رتبه سوم در جام رمضان سال ۹۴ در رشته والیبال در طول یک سال گذشته انجام شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان تفرش با اشاره به فعالیت ورزشهای باستانی در تفرش گفت: از آغاز به کار زورخانه امام علی(ع) در تفرش تاکنون ۶۰ ورزشکار سازمان یافته در این مکان فعالیت می کنند.

زاهدی با اشاره به آغاز فعالیت مجدد برخی از رشته های ورزشی در تفرش، ادامه داد: رشته های تیر و کمان، بستکبال، ورزشهای روستایی، بومی و سنتی که در سالهای اخیر فعالیت کرده و به دلایلی تعطیل شده بودند، امسال به صورت مجدد فعالیت خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: رشته گلف و وشو قبلا در تفرش وجود نداشته است و با پیگیرهای انجام شده و جذب افراد مستعد در این زمینه، حکم ابلاغ رئیس این هیئت ها برای تفرش در حال آماده شدن است و در آینده ای نزدیک این رشته های فعالیت بیشتری خواهند کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان تفرش با اشاره به برگزاری کلاس آموزشی «۱۲ تئوری» گفت: این کلاس های آموزشی پیش نیاز گذراندن دوره مربیگری در رشته های مختلف ورزشی است که ثبت نام این کلاسها از اوایل مهرماه امسال آغاز شد و تاکنون ۱۰ نفر ثبت نام کرده اند.

زاهدی با اشاره به برگزاری کلاسهای مربیگری در تفرش، اظهار کرد: ثبت نام دوره آموزشی مربیگری درجه ۳ در رشته های ارویبیک و آمادگی جسمانی بانوان آغاز شده و درصورت تمایل دو شهرستان فراهان و آشتیان این کلاسها به صورت مشترک برگزار خواهد شد.

وی در خصوص فعالیت هیئت ورزشی جانبازان و معلولین، افزود: این هیئت در تفرش وجود دارد ولی فعالیت چندانی ندارد، درصورت اعلام آمادگی از سوی این هیئت یا جانبازان و معلولین آماده ارائه خدمات هستیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان تفرش در خصوص ورزش تعطیل شده وزنه برداری در تفرش گفت: رایزنی هایی در این خصوص با برخی از پیشکسوتان تفرشی در این رشته انجام شده است ولی هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده ایم.

زاهدی وجود برخی از کم و کاستی ها، کمبود نیروی انسانی در اداره ورزش و جوانان، کمبود اعتبارات ورزشی و عدم تحقق برخی از اعتبارات را از مهمترین مشکلات ورزشی ورزشکاران تفرشی عنوان کرد.

کتابخانه

کتابخانه عمومی شهرستان تفرش واقع در خیابان آیت‌الله سعیدی می‌باشد.

تامین آب

سیستم آبیاری و هدایت آب، از دیرباز در این شهر به صورت قنات و آب انبار بوده و ویرآبهای متعددی با توانایی مهندسی بالا، جهت مصارف شرب یا کشاورزی ساخته       شده‌است.

در سال ۱۳۸۵ خورشیدی شهر تفرش ۵۰۵۰ فقره انشعاب آب و ۳۸۰۰ فقره انشعاب فاضلاب، یک باب تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت تصفیه ۲۰ لیتر در ثانیه داشت.

حفر و استفاده از قنات برای تأمین آب شرب و کشاورزی ازهنرهای منحصربه‌فرد ایرانیان ازصدها سال گذشته می‌باشد که در جای جای این سرزمین پهناور وجود یک قنات موجب آبادانی و رونق کشاورزی آن منطقه می‌باشد تفرش هم ازاین قاعده مستثنا نبوده و وجود دهها قنات کوچک وبزرگ از صدها سال پیش خودیکی ازدلایل سرسبزی وزیبایی این دیار میباشددراینجا به معرفی قناتهای معروف تفرش می‌پردازیم:

  • قنات بزرگ ششناو باآبدهی دایمی مربوط به دوره سلجوقیان که مظهر آن در داخل مسجد تاریخی ششناو می‌باشد قنات کنار برکه از ابتدای بهار تا اوایل تابستان سرسبزی و طراوت خاصی به منطقه زیبای کناربر می‌بخشد.
  • قنات استریه به موازات قنات کناربر در آنسوی رودخانه کناربر در کوهپایه کوه ورمنار بصورت فصلی جاری می‌باشد قنات جمال آباد بصورت دایمی در منطقه جمال آباد سهم عمده‌ای درآبیاری زمینهای کشاورزی آنجا دارد.
  • قنات خرزنو در بالای پارک حکیم نظامی ضمن مصارف کشاورزی با داشتن چشم اندازهای زیبا در تمام فصول سال گردشگران زیادی ازمناظر و آب قنات استفاده می‌کنند.
  • قنات کهریز کریان در۲۵کیلومتری غرب تفرش درتمامی ایام سال مسافران زیادی از چشمه و مناظر بسیار زیبای اطراف آن بهره‌مند می‌شوند.
  • قنات آسیابه در کنار رود خانه آسیابه قرار دارد و بخش بزرگی از زمینهای کشاورزی منطقه را تحت پوشش جهت آبیاری قرار می‌دهد.