باسلوق صنعتی تفرش

تهیه باسلوق ، سوغات شهرستان تفرش به روش صنعتی زمینه اشتغال یازده نفر را فراهم کرده است ...

ادامه مطلب ...