شیوه بهره برداری سنتی از محصولات دامی (واره کردن) 

    «وارِه» یا «وارا»، بارزترین نوع همیاری سنتی در زمینه دامداری است. این همیاری در بین مردم روستاهای شهرستان تفرش، رواج دارد .   شیوه همیاری در...

ادامه مطلب ...