قصه « سزای نیکی » … روایت از روستای سَربَند، تفرش

« سزایِ نیکی »   مردی با شُترش از راهی می گذشت. دید ماری وسطِ آتش گیر کرده، چوبدست و توبره اش را انداخت و مار را کشید بیرون. مار گفت : « خُب، حالا خودت را نیش...

ادامه مطلب ...