استاد عباس منظوری ادیب وخوشنویس

استاد عباس منظوری ادیب وخوشنویس برجسته  تفرش و استان مرکزی استاد عباس منظوری حقیقی فرزند استاد علی منظوری حقیقی در سال ۱۲۹۹ هجری شمسی برابر با ۱۳۳۸ و...

ادامه مطلب ...